agm-bikers.com

English - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.agmbikers.pl/

Polish - http://www.shop4biker.pl

German - http://www.agmbikers.pl/

English - http://www.shop4biker.pl

French - http://www.agmbikers.pl/

Italian - http://www.agmbikers.pl/

Spanish - http://www.agmbikers.pl/

Russian - http://www.agmbikers.pl/

WARRANTY

2years.jpg

 

 

Warranty for AGM products

The warranty covers products with AGM brand name, bought directly at AGM with headquarters in Seeheim-Jugenheim/Germany or in Wroclaw /Poland as well as at its authorized dealers and distributors ( see the list on www.AGM-bikers.com) and at AGM stands during motorcycle shows, trade fairs or other events - for 2 years regarding motorcycle bags and for 1 year for rain cover. Accessories (gratis products) like : cargo net, shoulder strap or additinal straps are excepted from the warrenty. The warranty starts at the purchase date.

We assure that AGM products are made of high quality materials, they undergo detailed tests and controls and are free from defects in materials and workmanship. However, if defective products (with defects in materials and workmanship ) were in the sale , the buyer would be entitled to the complaint, namely to have the acquired product repaired or exchanged at the expense of the manufacturer.

Warranty does not cover defects caused by improper use of a product, namely:

• use, transport or storage in the conditions which can contribute to the destruction of the bag (in crushed shape, the humidity, among others not using a rain cover in case of rain, high temperature, intense long time exposing a product to the sunshine)

• taking care of a bag in an improper way as: wetting, washing, pressing , ironing ,using chemical cleaners. These actions are absolutely forbidden! It is only allowed to clean the bag slightly with a cloth dampened with water!

• overweighting (too much weight, overstuffing a bag, pulling, tugging using to much force)

• use improperly to its function ( for example transport of liquids, sharp objects which can damage the bag)

• modifying of a bag on his own initiative

• Damages (being a result of intentional or unintentional acts, also because of a bad treatment of the product, external causes, interventions of third

All the complains must be registered first by e-mail, fax or telephone, and then after receiving a confirmation that the complaint is accepted, the bag can be sent back to the indicated address in order to be repaired or exchanged. Only the manufacturer decides about the way, the complaint will be settled.

The returned products should be packed as originally so that it doesn’t undergo any defects or wasn’t damaged during normal transport. It should reach the manufacturer in a proper state (namely not to be dirty or crushed so that it could be sold again after reparation).

To the sent bag should be attached a receipt of purchase, and in case of complaint a guarantee card and a short description of a defect/damage.

The visible defects due to transport or caused by a forwarder must be notified directly him as soon as possible whereas the customer has 7 days to inform about hidden damages. The later complaints regarding damages during transport will generally not be taken into account. In a case when the bag is lost during transport, the AGM Company doesn`t accept any responsibility for a possible loss of a parcel sent by customer !

The AGM company commits to the detailed examination of the goods being object of complaints and – if the complaint reveals justified – to repair them within 30 days from the day of arrival the product in a place of purchase or receiving by the manufacturer. If the defect is impossible to repair, the customer will receive a new product. In case of exchange of a bag the warranty time is beginning from the date of shipping a new bag.

All the complaints exceeding this warranty or resulting from secondary failures or from effects of improper use of AGM products are excluded.

 

Products sent back not prepaid without previous consultation will be not accepted !

In case of complaint, please first (before sending a product) get in touch directly with the AGM company at:

Tel. +49 6257 84820, Fax: +49 6257 84870, Email : info@AGM-bikers.com

AGM

Im Sanktwendel 33

64342 Seeheim-Jugenheim / Germany

 

 

Gwaranacja na produkty „AGM“
Gwarancja na produkty zakupione bezpośrednio w firmie PB w Seeheim/Niemcy lub Wrocław / Polska jak i u jej
autoryzowanych dystrybutorów i dealerów (www.AGM-bikers.com) oraz na stoiskach AGM podczas zlotów,
targów motocyklowych oraz innych imprez opatrzone marką AGM wynosi w przypadku toreb motocykowych - 2
lata, zas w przypadku kaptur przeciwdeszczowych – 1 rok. Pozostałe akcesoria (produkty gratis) jak: siatka
bagażowa i pasek na ramię są wyłączone z gwarancji. Gwarancja zaczyna biec od daty kupna produktu.
Zapewniamy, ze produkty AGM wykonane są z najwyższej jakości materiałów, poddawane są każdorazowo
szczegółowej kontroli i są wolne od wad fabrycznych. Jeżeli mimo to zostal zakupiony produkt wadliwy (wada
wykonania lub materiałowa), Kupujacy ma prawo do reklamacji tj. naprawy lub wymiany zakupionego produktu
na koszt producenta..
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu tj:
- używanie, transportowanie czy przechowywanie w warunkach mogących przyczynić się do zniszczenia torby
(w stanie zgniecionym, wilgoć (w tym m.in. nieużywanie kaptura przeciwdeszczowego w przypadku
deszczu), wysoka temperatura, bezpośrednie intensywne nasłonecznienie)
- niewłaściwa pielęgnacja jak: moczenie, pranie, wykręcanie, prasowanie, używanie detergentów itd. -
czynnosci te są całkowicie zabronione ! Dopuszczalne jest tylko czyszczenie wilgotną szmatką zmoczoną w
wodzie
- nadmierne obciążenie (za duży ciężar, wypychanie na siłę, szarpanie itp.)
- używanie niezgodne z przeznaczeniem (np. przewozenie produktow plynnych, tnacych mogacych uszkodzic
torbe)
- modyfikacje produktu na własną rękę
- uszkodzenie (celowe lub niezamierzone, również w wyniku niedbałego obchodzenia się z produktem,
działania czynników zewnętrznych czy ingerencji osób trzecich)
Wszelkie reklamacje należy zgłaszać emailem, faksem lub telefonicznie i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia
jej przyjęcia produkt może zostać wysłany na wskazany adres do naprawy lub wymiany (o sposobie załatwienia
reklamacji decyduje wyłącznie producent).
Produkt odsyłany na wymianę lub zwracany winien być oryginalnie zapakowany (w taki sposob aby w trakcie
normalnego transportu nie był narażony na deformacje czy uszkodzenia) w stanie nie budzącym zastrzeń (nie
może być zanieczyszczony czy zgnieciony) tak aby nadawał się do ponownej sprzedaży.
Do odsyłanego produktu należy każdorazowo dołączyć paragon lub rachunek a w przypadku reklamacji – również
krótki opis wady / uszkodzenia.
Widoczne szkody powstałe wskutek transportu i z winy firmy transportowej należy niezwłocznie zgłosić
bezpośrednio przewoźnikowi - zaś szkody ukryte - w ciągu 7 dni. Późniejsze reklamacje z tytułu szkód
transportowych nie będą uznawane. W przypadku zaginięcia w trakcie transportu przesylki nadanej przez klienta
odpowiedzialny jest klient i przewoźnik.
Firma PB zobowiązuje się do szczegółowego zbadania reklamowanego towaru i w przypadku uznania zasadności
reklamacji – do jego naprawy w ciagu 30 dni od daty dostarczenia bądź przysłania produktu do miejsca zakupu
lub bezpośrednio do producenta. Jeżeli reklamowana wada okaże się niemożliwa do usunięcia, klient otrzyma
nowy produkt, przy czym okres gwarancji zacznie biec od daty jego wysyłki do klienta.
Wszelkie roszczenia wykraczające poza zakres niniejszej gwarancji oraz z tytułu skutków następstwa wad lub
skutków niewłaściwego użytkowania produktów AGM są wykluczone.
Produkty wysyłane bez uzgodnienia na koszt firmy PB nie będą przyjmowane !
W przypadku reklamacji proszę zwrócić się przed wysyłką produktu bezpośrednio do :
Tel. 071 783246 3 lub 7832464, Fax: 071 7832466, Email : info@AGM-bikers.com
PB Sp. z.o.o.
ul. Karkonoska 10
59-015 Wrocław